О Етичком Одбору

Одлука о оснивању

Етички одбор Србије је стручно тело које се стара о пружању и спровођењу здравствене заштите у складу са начелима професионалне етике, начелима поштовања људских права и вредности и права детета, прати спровођење клиничких испитивања лекова у здравственим установама на територији Републике Србије, одлучује и даје мишљења о спорним питањима која су од значаја за спровођење клиничких испитивања лекова у здравственим установама у Републици Србији.

Етички одбор Србије основан је 2019.године Одлуком Владе Републике Србије, на предлог Министарства здравља а на основу Закона о здравственој заштити (“Сл. гласник РС”, бр. 25/2019).

Влада именује и разрешава председника и чланове Етичког одбора Србије на пет година, уз могућност јоч једног поновног избора а на предлог министра здравља

Прва конститутивна седница одржана је 16.10.2019.године након које је Етички одбор Србије И званично почео са радом.

Пословником о раду Етичког одбора Етичког одбора Србије  ближе се уређује образовање, састав и начин рада, као и друга питања од значаја за рад тог тела.

Организација

Поред сталних чланова прописаних законом, Етички одбор Србије за потребе давања мишљења о клиничком испитивању мора да има и најмање четири доктора специјалисте медицине са искуством у научној и медицинској процени резултата клиничких испитивања лекова, односно медицинских средстава, као и етичких начела за клиничко испитивање, као и два представника удружења пацијената основаног на нивоу Републике Србије.

Административне послове за потребе рада Етичког одбора Србије обавља Агенција за лекове и медицинска средства Србије.

Списак чланова

Проф. др Владан Перић, председник Етичког одбора Лекарска комора Србије
Спец. др стом Маријана Сантрач, председник Етичког одбора Стоматолошке коморе Србије
Мр пх. Александра Недић Владовић, фармацеут, председник Етичког одбора Фармацеутске коморе Србије
Немања Лукић, медицински техничар, председник Етичког одбора Коморе медицинских сестара и техничара
Доц. др сц Сања Станковић, председник Етичког одбора Коморе биохемичара Србије
Проф. др Мирослав Савић, фармацеут
Доц. др сци. мед. Милица Пејовић Милованчевић, лекар специјалиста психијатарије
Проф. др Владислав Вукомановић, лекар специјалиста педијатрије и кардиологије
Др Михајло Живковић, правни саветник

Др Предраг Ђуран
др Мирослав Стаменковић, Клиничко-болнички центар Звездара,
др сци. мед. Славиша Загорац, Универзитетски клинички центар Србије
доц. др Тамара Ристић, Стоматолошки факултет Панчево,
Иванка Јовановић, Национална организација особа са инвалидитетом Србије,
Милан Стошић, Савез слепих Србије
др Ивана Божовић Спасојевић, Институт за онкологију и радиологију Србије
др Душан Ристић, Институт за онкологију и радиологију Србије
Проф др Ђорђе Ћулафић, лекар специјалиста интерне медицине
Асс. др Маја Стојановић, Универзитетски клинички центар Србије
проф. др Јелена Друловић, Медицински факултет Универзитета у Београду,
Др Оливера Остојић, лекар специјалиста педијатрије
др Вера Ћелић, Клиничко болнички центар ,,др Драгиша Мишовић
Проф. др Наташа Марковић-Николић, лекар специјалиста интерне медицине
Проф. др Невена Дивац, Медицински факултет
др Небојша Лађевић, Универзитетски клинички центар Србије
Проф. др Мирослав Раденковић, лекар специјалиста клиничке фармакологије
Доц.др Саша Раденковић, лекар специјалиста ендокринологије
Проф.др Драгана Јанић, лекар специјалиста педијатрије
Доц.др Душан Шкиљевић, лекар специјалиста дерматовенерологије
Доц.др Андрија Антић, лекар специјалиста опште хирургије
Доц.др Спасоје Попевић, лекар специјалиста интерне медицине
Доц.др сц. мед. Милија Мијајловић, Универзитетски клинички центар Србије
Маг. фарм. Јадранка Мирковић, Агенција за лекове и медицинска средства
Стела Пргомеља, Удружење оболелих од дијабетеса
Маст.инж.електр  Маја Коцић, представник удружења ЛИПА
Горан Васовић, Дишенова мишићна дистрофија Србија

Надлежност

Надлежност Етичког одбора Србије у погледу клиничких испитивања се огледа у њиховом праћењу,

одлучивању и давању мишљења о спорним питањима:

1) предлаже основна начела професионалне етике здравствених радника и здравствених сарадника и прати њихову примену у обављању здравствене делатности на територији Републике Србије;

2) предлаже кодекс понашања запослених у систему здравствене заштите и прати његову примену на територији Републике Србије;

3) координира рад етичких одбора у здравственим установама;

4) прати спровођење научних, медицинских и истраживања у области јавног здравља у здравственим установама на територији Републике Србије;

5) даје мишљења о спорним етичким питањима која су од значаја за спровођење научних, медицинских и истраживања у области јавног здравља у здравственим установама у Републици Србији;

6) прати спровођење одлука и разматра етичка питања у вези са применом мера за лечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнутог оплођења у здравственим установама на територији Републике Србије, у складу са законом;

7) подноси годишњи извештај Министарству о спровођењу научних, медицинских и истраживања у области јавног здравља у здравственим установама на територији Републике Србије, као и о уоченим проблемима, недостацима и примедбама на рад етичких одбора у здравственим установама;

8) разматра и друга питања професионалне етике у спровођењу здравствене заштите;

9) даје мишљење о клиничком испитивању лека у поступку који се спроводи истовремено са поступком разматрања захтева за одобрење клиничког испитивања лека пред Агенцијом за лекове и медицинска средства Србије.